اجرای تاسیسات

توضیحات

اجرای تاسیسات مرتبط با مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش رفسنجان

%
سرمایه جمع شده
  • 550.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز