اجرای فاز اول

توضیحات

ادامه عملیات اجرای ساخت مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش رفسنجان شامل:

  • خاکبرداری
  • تحکیم بستر
  • فونداسیون
  • بتن ریزی
  • سقف سازی
  • ساخت سازه
  • نازک کاری
%
سرمایه جمع شده
  • 240.000.000 تومانمبلغ حمایت شده
  • 2.400.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 2حمایت کنندگان