تهیه نقشه

توضیحات

شروع عملیات اجرای ساخت مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش رفسنجان با تهیه نقشه های ساختمانی مورد نیاز و طراحی ساختمان مورد نظر آغاز شد.

%
سرمایه جمع شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ حمایت شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 1حمایت کنندگان